Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Dominikę Solipiwko danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu (ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec), NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że w ramach swojej działalności Dominika Solipiwko może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:
1) w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem oraz współpracy z dostawcami i innymi podmiotami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) w celu udzielenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego adwokat-solipiwko.pl (dalej także jako „Serwis”) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
3) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:
a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania;
b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody;
c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.
Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
c) przenoszenia Państwa danych osobowych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Dominiki Solipiwko na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE
Dominika Solipiwko nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA COOKIES
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu adwokat-solipiwko.pl:
a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
d) umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:
a) typ urządzenia
b) system operacyjny
c) rodzaj przeglądarki internetowej
d) rozdzielczość ekranu
e) adres IP
Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.