Skierowanie personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z wprowadzeniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii, możliwe stało się kierowanie personelu medycznego do pracy przy jej zwalczaniu. Wynika to z art. 47. ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Poniżej przedstawię najważniejsze informacje związane ze skierowaniem do pracy w trybie powołanego przepisu.

Kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii.

  1. pracownicy podmiotów leczniczych (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);
  2. osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (osoby na kontraktach);
  3. osoby wykonujące zawody medyczne (dowolne zawody medyczne, np. . indywidualne praktyki lekarskie czy pielęgniarskie);
  4. inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii (mogą to być także osoby spoza personelu medycznego!).

Kto NIE może zostać skierowany do pracy

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  2. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
  3. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  4. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
  5. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie.

Forma skierowania do pracy.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

W przypadku skierowania do pracy na terenie województwa, w którym posiadasz miejsce pobytu lub jesteś zatrudniony – decyzję wydaje wojewoda, a w przypadku skierowania do pracy na obszarze innego województwa – Minister Zdrowia.

Odwołanie od decyzji.

Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Należy jednak pamiętać, że wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że decyzja obowiązuje od razu i musi być wykonywana. Nawet w przypadku złożenia odwołania, jesteś zobowiązany do wykonywania nałożonych obowiązków do czasu otrzymania rozstrzygnięcia.

Czas trwania pracy na podstawie skierowania.

Obowiązek pracy na podstawie skierowania obowiązuje przez okres do 3 miesięcy.

Skierowanie a dotychczasowe miejsce pracy.

W związku z wydaniem decyzji, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić Ci urlopu bezpłatnego. Urlop ten zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wynagrodzenie za pracę na podstawie skierowania.

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, do której zostaniesz skierowany ma obowiązek nawiązać z Tobą stosunek pracy.

Za pracę będzie Ci przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie.

Pamiętaj! Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które otrzymałeś w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Koszty związane ze skierowaniem do pracy.

W związku ze skierowaniem do pracy przysługiwać Ci będzie zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w nowym miejscu pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zapewnione Tobie zostanie bezpłatne zakwaterowanie lub wyżywienie.

Odpowiedzialność za niewykonanie decyzji.

Jeżeli nie wykonasz nałożonego na Ciebie mocą art. 47 ustawy obowiązku pracy, podlegasz karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych.

* * *

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą dla Ciebie przydatne i znajdziesz w ich odpowiedź na nurtujące Cię pytania. 

W przypadku pytań, służymy pomocą.