Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego” może spowodować szereg negatywnych skutków. Przykładowo możemy do nich zaliczyć utratę lub ograniczenie możliwości pracy zarobkowej, koszty leczenia, koszty ewentualnej rehabilitacji itp., ale także ból i cierpienia doznane przez poszkodowanego pacjenta.

Co powinieneś zrobić, gdy przytrafiła Ci się taka sytuacja?

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

 

W pierwszej kolejności musisz ustalić, kto będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniałe zdarzenie. Innymi słowy, przeciwko komu skierujesz sprawę do sądu.

Taką osobą może być lekarz, inny członek personelu medycznego, ale także sam szpital bądź inna placówka medyczna, w której wyrządzili Ci szkodę.

W przypadku, gdy lekarz zatrudniony jest w podmiocie medycznym na podstawie umowy o pracę, to jego odpowiedzialność co do zasady jest ograniczona do odpowiedzialności pracowniczej wobec tego podmiotu. Możesz wówczas kierować swoje roszczenia bezpośrednio do szpitala, będącego pracodawcą danego lekarza.

Jeżeli natomiast lekarz świadczy usługi medyczne na rzecz szpitala na podstawie umowy zwanej potocznie kontraktem, wtedy za wypłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia, odpowiada solidarnie ze szpitalem (możesz pozwać lekarza i szpital).

Oczywiście w każdym przypadku zarówno lekarz, jak i placówka medyczna są obowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a tym samym możesz również kierować swoje roszczenia do ich ubezpieczyciela .

 

WINA LEKARZA

 

Musisz jednak pamiętać, że warunkiem zaistnienia odpowiedzialności szpitala jest wina lekarza przy wyrządzeniu szkody. To na Tobie spoczywa obowiązek wykazania, że działanie lekarza było zawinione. Pomocna będzie tu koncepcja tzw. winy anonimowej. Pozwala ona na przyjęcie odpowiedzialności przez placówkę udzielającą świadczeń zdrowotnych nawet wówczas, gdy nie można dokładnie wskazać, który z członków personelu medycznego wyrządził Tobie szkodę.

 

POJĘCIE BŁĘDU MEDYCZNEGO

 

Ustalenie właściwego podmiotu, przeciwko któremu poszkodowany może wystąpić z roszczeniem to nie jedyna trudność. Samo pojęcie błędu medycznego nie doczekało się swojej definicji ustawowej. Jak więc je rozumieć? Odpowiedzi dostarcza nam orzecznictwo sądów.

Błąd lekarski ujmowany jest jako działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

Innymi słowy błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (por. np. orz. SN z 01.04.1955r., IV CR 39/54; wyr. SA w Białymstoku z 31.05.2017 r., I ACa 1059/16).

Oznacza to, że z błędem w sztuce lekarskiej będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy postępowanie lekarza w tym konkretnym przypadku nie było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką lekarską.

 

CZEGO MOŻESZ SIĘ DOMAGAĆ

 

Przede wszystkim odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Obejmuje ono wszelkie koszty poniesione w związku ze szkodą. Przykładowo: koszty zakupu leków, opatrunków, koszty poniesione na zakup sprzętu medycznego czy w związku z koniecznością uczęszczania na rehabilitację.

W określonych przypadkach możesz domagać się przyznania renty. Będzie to możliwe, gdy utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Masz również prawo domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Celem tego świadczenia jest kompensata i niejakie „złagodzenie” doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych. 

 

PODSUMOWANIE

 

Uzyskanie odszkodowania od szpitala czy innej placówki medycznej w przypadku, gdy doszło do popełnienia błędu medycznego, jest jak najbardziej realne. Obowiązujące przepisy prawa przewidują bowiem skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych świadczeń pieniężnych.

Musisz jednak pamiętać o rzetelnym i skrupulatnym gromadzeniu dokumentacji medycznej oraz dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów w związku z wyrządzoną szkodą. To na Tobie, jako pacjencie ciąży bowiem obowiązek wykazania faktu poniesienia tych kosztów, dlatego ważne jest, abyś zbierał wszelkie dowody potwierdzające poczynione wydatki.

Odpowiednie przygotowanie się do sprawy daje bowiem dużo większą szansę na powodzenie i wygranie procesu, który często do najłatwiejszych nie należy.