Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Adwokat Dominikę Solipiwko danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Modrzejowskiej 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
 4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy – jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda jest wyrażana w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem tego formularza.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub brakiem możliwości zadania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Państwa decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Co do zasady Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług portalu społecznościowego Facebook, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Facebook Ireland Ltd.: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

SOCIAL MEDIA

W związku z korzystaniem przez Administratora z portalu społecznościowego Facebook, Administrator może przetwarzać dane Użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko  na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 • badania satysfakcji klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym Facebook mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook;
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook – zgodnie z regulaminem tego portalu. Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności Facebook Ireland Ltd., dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dane Użytkowników zostały pozyskane z portalu Facebook oraz z publicznych profili Użytkowników na platformie internetowej Facebook.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.
Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Państwa w podobny sposób.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.adwokatbiznesu.pl oraz adwokat-solipiwko.pl pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Serwis stosuje następujące typy plików cookies:

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics);
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • umożliwiające odesłanie do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.