KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Adwokat Dominikę Solipiwko danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Modrzejowskiej 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.

Cele i podstawa przetwarzanych danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO).

Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w następujących przypadkach:

 • zawarcie oraz realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b;
 • udzielenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS), odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a (zapewnienie odpowiedniej obsługi zapytań);
 • dokonanie analizy dokumentów przesłanych przez Państwa za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora. Przed wysłaniem dokumentów do analizy mogą Państwo dokonać częściowej anonimizacji znajdujących się na nich danych osobowych. Danymi niezbędnymi do dokonania analizy Państwa umowy frankowej są dane dotyczące warunków, na jakich został udzielony kredyt, data jego zawarcia oraz adres e-mail do zwrotnego kontaktu. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c;
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne i statystyczne, jak również cele analityczne polegające na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz f.

W ramach strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Państwa podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w Polityce cookies dostępnej poniżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania nie możemy zrealizować ww. celów. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie Państwa decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres niezbędny do wykonania usługi;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Przysługujące prawa

Przysługują Państwu następujące prawa: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W przypadku korzystania przez Administratora z usług Facebook, LinkedIn oraz Instagram Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń przewidziane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Odbiorcy danych

W związku z korzystaniem przez Administratora z portalu społecznościowego Facebook, Instagram czy LinkedIn, Administrator może przetwarzać dane Użytkowników, którzy:

 1. dokonali subskrypcji na fanpage’u (profilu) na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 2. opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u (profilu).

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym,
 2. dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 1. prowadzenia fanpage pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 2. prowadzenia profilu pod nazwą adwokat_pl na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 3. prowadzenia profilu na portalu społecznościowym LinkedIn, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 5. badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora danych,
 2. podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub innego profilu na portalu Facebook, Instagram oraz LinkedIn,
 3. właściciel portalu społecznościowego w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub profilu– zgodnie z regulaminem tych portali społecznościowych.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook, Instagram, LinkedIn oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.  

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Państwa w podobny sposób. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania wyłącznie w celu realizowania działań marketingowych przez Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Państwa sytuację prawną. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z serwisu dostępnego pod adresem internetowym: https://adwokat-solipiwko.pl (dalej: Serwis) pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Modrzejowskiej 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 3. zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej obserwowania preferencji Użytkowników;
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 6. umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook, Instagram, LinkedIn.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.