Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Adwokat Dominikę Solipiwko danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Dominika Solipiwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Modrzejowskiej 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Adwokat Dominika Solipiwko może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem oraz współpracy z dostawcami i innymi podmiotami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu udzielenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego adwokat-solipiwko.pl (dalej także jako „Serwis”) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 3. w celu umożliwienia zamieszczenia komentarza pod artykułem w ramach Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub brakiem możliwości zamieszczenia komentarza pod artykułem w ramach  Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2  i 3– przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl, telefonicznie pod numerem 503 948 685 lub listownie na adres siedziby Kancelarii.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Adwokat Dominiki Solipiwko na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dominika Solipiwko nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu adwokat-solipiwko.pl:
a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
d) umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:
a) typ urządzenia
b) system operacyjny
c) rodzaj przeglądarki internetowej
d) rozdzielczość ekranu
e) adres IP
Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.