KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Zakres usług
Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym. Koncentrujemy się na specyfice, potrzebach oraz celach biznesowych naszych klientów oferując Im indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej.

§

Kancelaria Adwokacka

Oferujemy następujące usługi prawne

PRAWO MEDYCZNE
bieżąca obsługa prawna podmiotów z branży medycznej,

dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach o błąd medyczny,

reprezentowanie w sądach, prokuraturze i komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

PRAWO FARMACEUTYCZNE
udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego,

promocja i reklama produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

procedury dopuszczania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

ochrona patentowa produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

dystrybucja produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

PRAWO CYWILNE
  sprawy o zapłatę,

  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

  roszczenia wynikające z zobowiązań umownych,

  ochrona własności i posiadania,

  ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebność przesyłu,

  zasiedzenie nieruchomości, służebności,

  eksmisja,

  ochrona dóbr osobistych,

  windykacja należności,

 sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
audyt zgodności podmiotu z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

opracowanie polityk i procedur dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem charakterystyki podmiotu,

tworzenie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

pomoc w dostosowaniu stron internetowych do wymagań RODO,

przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej, pracowników i Inspektorów Ochrony Danych.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
  stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

  sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, statutów, regulaminów itp.,

  zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,

  dochodzenie roszczeń w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

PRZEKSZTAŁCENIA, FUZJE I PRZEJĘCIA
pełne badanie due diligence spółek,

wsparcie w negocjacjach warunków transakcji,

przygotowanie niezbędnych dokumentów,

obsługa postępowań rejestrowych.

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
obrona we wszystkich rodzajach postępowań na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, sądowe, kasacyjne, wykonawcze),

reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona w sprawach z oskarżenia prywatnego,

obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,

odroczenie wykonania kary,

warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,

przerwa w wykonaniu kary,

sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
  rozwód,

  separacja,

  podział majątku wspólnego,

  alimenty,

  ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,

  ustalenie kontaktów z dzieckiem,

  ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,

  przysposobienie,

  ubezwłasnowolnienie,

  rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka.

PRAWO SPADKOWE
stwierdzenie nabycia spadku z testamentu i ustawy,

dział spadku,

przyjęcie i odrzucenie spadku,

zachowek,

stwierdzenie nieważności testamentu.

Skontaktuj się

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Solipiwko

§

ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec

kancelaria@adwokat-solipiwko.pl

+ 48 503 948 685