KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Pomoc Frankowiczom

Zawierając umowę kredytu frankowego prawdopodobnie usłyszałeś, że frank szwajcarski to stabilna waluta, a kredyt jest w pełni bezpieczny. Po latach okazało się jednak, że obietnice doradców bankowych nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Obecnie kredyt frankowy spędza sen z oczu wielu kredytobiorcom, powodując niepewność i obawę o przyszłość. Wzrost wysokości rat kredytu wiąże się z dużym obciążeniem finansowym, które nierzadko może być niemożliwe do udźwignięcia, dlatego frankowicze z dużym niepokojem obserwują zmieniający się kurs CHF. Na szczęście istnieją konkretne możliwości, by uwolnić się od wciąż rosnącego zadłużenia i odetchnąć wreszcie z ulgą. Takim rozwiązaniem jest unieważnienie umowy frankowej lub tzw. odfrankowienie kredytu.

Kredyty we frankach - na czym polega niebezpieczeństwo kredytu frankowego

W umowach frankowych zawieranych z bankami znajdował się szereg niedozwolonych postanowień. Najczęściej dotyczyły one sposobu przeliczania kursu waluty przy wypłacie i spłacie kredytu na podstawie kursu franka ustalanego w tabeli kursowej banku. W takim przypadku kredytobiorca – frankowicz nie miał wiedzy, jakie mechanizmy stosuje bank przy wyznaczaniu kursu. Bank natomiast mógł w sposób całkowicie dowolny ustalać kurs, którego wysokość miała wpływ na wysokość raty i całego zadłużenia. W taki sposób bank osiągał także dodatkowy zysk na tzw. „spreadach”, czyli różnicy między ustalanym przez siebie kursem sprzedaży i kursem kupna, które stosował do dokonywania wspomnianych przeliczeń.

Dodatkowo, zapisy w umowach z bankami wystawiały kredytobiorcę na niczym nieograniczone ryzyko kursowe. Kredytobiorcy ponosili całe ryzyko związane ze zmianą kursu walut, o czym jednak nie byli informowani przy zawieraniu umowy. Banki nie tylko nie udzielały rzetelnych i pełnych informacji, ale także nie umożliwiły kredytobiorcom chociażby częściowego zabezpieczenia się przed wzrostem kursu waluty. Kredytobiorcy bardzo często obserwowali istotny wzrost nie tylko rat kredytu, ale także całego zadłużenia – pomimo dokonywania regularnych spłat.

Jak uwolnić się od kredytu frankowego

Najskuteczniejszą drogą do uwolnienia się od kredytu frankowego i związanego z nim niebezpieczeństwa ciągłego wzrostu wysokości zadłużenia, jest skierowanie pozwu do sądu przeciwko bankowi. W pozwie można domagać się ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego lub ewentualnie jej „odfrankowienia”, czyli uznania jej za zawartą w złotówkach z zachowaniem dotychczasowego oprocentowania właściwego dla franka szwajcarskiego.

Korzyści z podjętego działania jest znacznie więcej. Kredytobiorca ma bowiem także możliwość odzyskania części lub całości kwot zapłaconych na rzecz banku tytułem spłaty kredytu i to nawet za okres ostatnich kilkunastu lat. Dodatkowo unieważnienie kredytu frankowego umożliwia daje podstawę do usunięcia wpisu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Przede wszystkim jednak dodatkową korzyścią jest niewątpliwa poprawa jakości życia wynikająca z braku obaw związanych z ciągle rosnącym zadłużeniem wobec banku

Klauzule Niedozwolone

Kliknij w ikonę Banku i sprawdź jakie Klauzule Niedozwolone mogły być zawarte w umowach. 

Jak uwolnić się od kredytu frankowego

Na podstawie praktyki naszej Kancelarii oraz licznych doniesień medialnych można stwierdzić, że wyroki sądowe coraz częściej są wydawane na korzyść frankowiczów. Stanowi to niewątpliwie dodatkowy argument, by podjąć rękawice i walczyć o unieważnienie umowy frankowej i uwolnienie się od niekorzystnego kredytu w CHF. Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych dają przy tym nadzieję, także tym, którzy do tej pory nie wierzyli w możliwość pomyślnego rozwiązania ich problemu. Wzrost liczby pozwów kierowanych do sądu w sprawach frankowych pokazuje także niewątpliwe zwiększenie świadomości konsumentów i brak akceptacji na stosowanie nieuczciwych praktyk przez instytucje zaufania publicznego, jakimi są banki.

Nasza Kancelaria pomogła już wielu kredytobiorcom uzyskać zwrot zapłaconych na rzecz banku należności i ostatecznie uwolnić się od kredytu. Więcej na temat wygranych przez nas spraw można przeczytać w zakładce Aktualności CHF, gdzie prezentujemy nowe wyroki frankowe w sprawach naszych Klientów.

Pozew w sprawie frankowej - jak się przygotować?

Odpowiednie przygotowanie w sprawie frankowej to podstawa. Warto tu skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej (adwokackiej lub radcowskiej), specjalizującej się w tematyce kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Dobra kancelaria w sprawach frankowych daje poczucie bezpieczeństwa w walce z bankiem, zapewniając niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, kluczowe jest zgromadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych dokumentów. Takimi dokumentami są w szczególności:

  • umowa kredytu wraz z załącznikami,
  • wszystkie podpisane aneksy,
  • zaświadczenie wydane przez bank, obejmujące historię spłaty kredytu, historię oprocentowania kredytu, informację o kwotach wypłaconych transz kredytu i datach ich wypłaty.

Na podstawie przekazanej dokumentacji Nasza Kancelaria przygotowuje indywidualną analizę umowy kredytu. Dokonujemy wszelkich niezbędnych wyliczeń kwot, których Klient może domagać się w sprawie sądowej przeciwko bankowi. Kierując sprawę do sądu przedstawiamy zarówno wyliczenie kwoty należnej Klientowi w przypadku unieważnienia umowy frankowej, a także wyliczenie kwoty należnej w przypadku jej „odfrankowienia”.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, dlatego możemy skierować sprawę do sądu znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania Klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, spłata kredytu nie wyklucza możliwości pozwania banku. W takiej sytuacji kredytobiorca w dalszym ciągu może podnosić zarzut nieważności zawartej z bankiem umowy frankowej i domagać się zapłaty. Przed skierowaniem sprawy do sądu warto jednak zlecić profesjonalnej kancelarii indywidualną analizę swojej umowy kredytowej.

Wszystkie roszczenia majątkowe, w tym także związane z kredytem we frankach, ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą uchylić się od dochodzonego przez drugą stronę roszczenia. Dość powszechnie przyjmuje się, że kredytobiorcy mają tylko 10 lat od daty dokonania spłaty poszczególnych rat kredytu na dochodzenie swoich roszczeń. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. W przypadku bowiem konsumenta bieg przedawnienia nie może rozpocząć się zanim dowie się on o występowaniu w jego umowie klauzul niedozwolonych i ich skutkach. W praktyce oznacza to, że w sprawie mogło w ogóle nie dojść do przedawnienia roszczeń kredytobiorcy, a jeżeli już, to jedynie w nieznacznym zakresie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przedawnienie nie dotyczy żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, a jedynie rozliczeń dokonanych w wyniku tej nieważności.

Spłacanie rat kredytu we frankach szwajcarskich na skutek podpisania tzw. aneksu antyspreadowego nie ma wpływu na ocenę zasadności roszczeń kredytobiorcy. W takim przypadku Frankowicz może domagać się zwrotu od banku wszystkich kwot, które uiścił bezpośrednio w walucie CHF.

Tak. Wynajmowanie nieruchomości obciążonej kredytem frankowym co do zasady nie wyklucza możliwości pozwania banku. W każdym przypadku sąd bada bowiem okoliczności istniejące w chwili zawierania umowy. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość została zakupiona na własne cele mieszkaniowe, a po czasie została wynajęta, to z reguły nie będzie to miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Tego rodzaju przypadek wymaga jednak każdorazowo indywidualnej analizy. Prosimy o kontakt z Kancelarią celem dokonania oceny Państwa sytuacji.

Najczęściej zarejestrowanie działalności w mieszkaniu obciążonym kredytem frankowym nie ma wpływu na ocenę roszczeń kredytobiorcy. Sąd bada bowiem okoliczności istniejące w chwili zawarcia umowy. Jeżeli zatem kredyt został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, to późniejsze zarejestrowanie działalności nie będzie miało znaczenia z punktu widzenia postępowania. Niemniej jednak taki przypadek wymaga indywidualnej analizy, dlatego warto skorzystać z usług kancelarii, która specjalizuje się w tematyce kredytów frankowych i oceni Państwa szanse na powodzenie w sprawie.