KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Lucas Bank S.A. (obecnie: Credit Agricole Bank Polska S.A.)

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa kredytu z 2007 r.

  • § 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.” 

  • § 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

  • § 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz. 

  • § 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.

Umowa kredytu z 2008 r.

  • § 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.” 

  • § 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

  • § 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.” 

  • § 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

Umowa pożyczki z 2008 r.

  • § 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Pożyczka zostanie wypłacona w całości w terminie x dni roboczych po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków wypłaty pożyczki określonych w załączniku nr 2 do Umowy do równowartości (…) PLN (co stanowi kwotę (…) CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia (…) na rachunek (…).” 

  • § 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Pożyczka zostanie wypłacona przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu wypłaty pożyczki.”

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.