KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi, dostępnej pod adresem internetowym https://adwokat-solipiwko.pl, polegającej na umożliwieniu wysłania za pośrednictwem Serwisu umowy kredytu w celu uzyskania jej analizy.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://adwokat-solipiwko.pl, prowadzony jest przez Dominikę Solipiwko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Modrzejowskiej 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 
 2. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym: https://adwokat-solipiwko.pl.  
 3. Usługodawca – Dominika Solipiwko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Modrzejowska 11/3, NIP: 6443438253, REGON: 380987569.
 4. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko.
 5. Analiza – dokument sporządzony przez Kancelarię, stanowiący opinię prawną dotyczącą umowy kredytowej przesłanej przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi. 
 7. Formularz – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający przesłanie przez Użytkownika umowy kredytowej w celu uzyskania Analizy.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania za pośrednictwem Serwisu umowy kredytu w celu uzyskania Analizy.
 9. Umowa – umowa zawartą drogą elektroniczną przez Usługodawcę i Użytkownika, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne są:

 1. urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi przesłanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Formularza dostępnego w Serwisie, umowy kredytowej w celu uzyskania Analizy.
 2. W celu prawidłowego skorzystania z Usługi konieczne jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia i wysłania Formularza albo zaprzestania korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 5. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

§ 5

Analiza

 1. Wysyłając umowę kredytową za pośrednictwem Formularza, Użytkownik wyraża zgodę na sporządzenie przez Kancelarię Analizy.
 2. W Analizie znajduje się informacja o występowaniu lub ewentualnym braku klauzul niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych) w umowie kredytowej. W przypadku występowania klauzul abuzywnych w umowie, Użytkownik wraz z Analizą otrzyma wzór wniosku do banku, umożliwiającego otrzymanie zaświadczenia potrzebnego do dokonania właściwych wyliczeń korzyści możliwych do uzyskania na drodze sądowej.
 3. W przypadku, gdy przesłana dokumentacja zawiera istotne braki lub jeżeli w związku z przygotowywaniem Analizy pojawią się wątpliwości, Kancelaria zastrzega sobie możliwość nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na wskazane przez niego w Formularzu dane kontaktowe.
 4. W ramach Analizy, Kancelaria może przedstawić również Użytkownikowi ofertę na prowadzenie sprawy, jeżeli w danej sprawie Kancelaria przewiduje taką możliwość.
 5. Kancelaria przesyła Użytkownikowi Analizę drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika w Formularzu adres e-mail.
 6. Przesyłając umowę kredytową Użytkownik oświadcza, że jej treść jest zgodna z posiadanym oryginałem oraz potwierdza, że jest osobą, która zawierała przedmiotową umowę kredytową lub jest upoważniona do reprezentowania tej osoby.
 7. Kancelaria wysyła Analizę Użytkownikowi w terminie 7 dni od daty uzyskania umowy kredytowej. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Kancelaria wysyła Analizę w terminie 7 dni od daty uzyskania dodatkowych informacji i/lub uzupełnienia braków przez Użytkownika.
 8. Kancelaria zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu przygotowania Analizy.
 9. Analiza zostaje sporządzona przy założeniu, że informacje, oświadczenia i dokumenty, są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w przedstawionym stanie faktycznym ani za prawdziwość i kompletność przedstawionych informacji, oświadczeń i dokumentów.
 10. Analiza zawiera interpretację prawną przesłanej umowy oraz pogląd prawny autorów Analizy na to zagadnienie.
 11. Analiza odnosi się jedynie do ściśle przedstawionego zagadnienia faktycznego, wynikającej z przesłanych przez Użytkownika dokumentów i informacji. Wszelkie zmiany stanu faktycznego mogą skutkować odmienną oceną prawną.
 12. Kancelaria ani autorzy Analizy nie gwarantują, że pogląd wyrażony w Analizie zostanie podzielony przez sądy, organy administracji, w tym również administracji skarbowej, lub inne podmioty.
 13. Kancelaria ani autorzy Analizy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany przepisów prawa ani odmiennej interpretacji przepisów prawa przez sądy, organy administracji, w tym również administracji skarbowej, ani żadne inne podmioty.
 14. Kancelaria ani autorzy Analizy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany poglądów prawnych w doktrynie lub orzecznictwie jak również za jakiekolwiek zmiany w praktyce działania sądów, organów administracji, w tym administracji skarbowej, ani innych podmiotów.
 15. Kancelaria ani autorzy Analizy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika po zapoznaniu się z Analizą.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Usługodawcy, tj. ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec lub na adres e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awariami działania sieci teleinformatycznych czy energetycznych, niedozwolonym działaniem Użytkowników lub osób trzecich, a także niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania serwisów technicznych, prac konserwacyjnych oraz aktualizacji Serwisu, których skutkiem może być czasowe ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu.

§ 8

Reklamacja

 1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu mogą być zgłaszane w formie:
 1. pisemnej na adres: ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec.
 2. elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i adres e-mail Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Usługodawca wystąpi do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres e-mail Użytkownika lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.

§ 9

Polityka prywatności

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe w Serwisie są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności, usprawnienia działania i zmian funkcjonalnych Serwisu, wzmocnienia ochrony prywatności Użytkowników, względów bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z usługami świadczonymi przez Serwis winny być rozwiązywane drogą polubownego porozumienia stron. Jeśli z różnych powodów nie może dojść do takiego rozwiązania, spór rozpatrywany będzie przez właściwy sąd powszechny.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.