KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Bank BPH

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

  • § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…)” na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK S.A., kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF) (słownie: … złotych polskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.” 

  • § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną s w siedzibie Banku.” 

  • § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”

Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. i z 2005 r.

  • § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: …. franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.” 

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„waluta PLN.” 

Załącznik nr 7 do umowy kredytu budowlano-hipotecznego Nr …. 

Ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”.

Ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.

  • 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: …. franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.” 

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„waluta PLN.” 

Załącznik nr 7 do umowy kredytu hipotecznego Nr …. 

Ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.” 

Ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.