KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

BOŚ Bank

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa z 2007 r.

 • § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kwota kredytu, z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN. 

 • § 18 ust. 1 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt uruchamiany i spłacany jest w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. 

 • § 18 ust. 3 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrana przez Kredytobiorca i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji. 

 • § 18 ust. 4 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku wzrostu kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być niższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie obniża się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (…). 

 • § 18 ust. 5 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadki spadku kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być wyższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie podwyższa się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (…). 

 • § 18 ust. 6 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 

 • § 8 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości X% kwoty kredytu, tj. X EUR (słownie: …). 

 • § 8 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Prowizja przygotowawcza płatna jest w złotych w dniu podpisania Umowy, po przeliczeniu kwoty prowizji po kursie sprzedaży dewiz Banku wg Tabeli kursów z dnia wpłaty prowizji, obowiązującym w momencie wykonania operacji. 

 • § 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc. (…). 

 • § 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.” 

 • § 12 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia kredytu na okres pomostowy, w okresie ubezpieczenia wynosi X% kwoty udzielonego kredytu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy okresu ubezpieczenia. 

 • § 12 ust. 7 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Składaka ubezpieczeniowa płatna jest w PLN z góry, jednorazowo za każdy okres ubezpieczenia. Dla wyliczenia pierwszej składki przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego. 

 • § 12 ust. 10 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi X% za 108 miesięczny okres ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia niniejszej Umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20% wartości nieruchomości. 

 • § 12 ust. 12 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Składka płatna jest w PLN, dla wyliczenia pierwszej składki ubezpieczeniowej przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego.

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.