KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Nordea Bank (obecnie: PKO BP S.A.)

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.

 • § 2 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.” 

 • § 2 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.” 

 • § 10 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.” 

 • § 10 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.” 

 • § 13 ust. 5 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.

 • § 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.” 

 • § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2007 r.

 • § 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kuna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.” 

 • § 1 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 

1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych, 

2/ Ryzyko związane ze zmianą waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 11 ust. 2-4 oraz § 18 ust. 6.” 

 • § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dnia spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r. i 2009 r.

 • § 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.” 

 • § 12 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” 

 • § 15 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2011 r.

 • § 1 ust. 2 pkt 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków” 

 • § 19 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej: 

1/ harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany; 

2/ spłata następuje w złotych lub w zadeklarowanej przez Kredytobiorcę walucie kredytu, wskazanej w CSU, w następujący sposób (…), 

3/ w przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.” 

 • § 19 ust. 6 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Spłata zaległej raty lub odsetek wykonywana jest z datą wpływu środków, przy czym w przypadku kredytów indeksowanych, spłacanych w złotych w równowartości kwot wyrażonej w walucie obcej, do przeliczeń spłacanej zaległej kwoty, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.