KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

DNB Bank Polska

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa z 2009 r.

  • § 1 ust. 2 pkt 2.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Waluta Kredytu: PLN indeksowany do waluty obcej CHF. Wypłata Kredytu indeksowanego do waluty obcej następuje w złotych według kursu kupna obowiązującego w Banku w momencie uruchomienia Kredytu lub w momencie uruchomienia poszczególnych transz Kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych publikowaną na stronie internetowej Banku lub dostępna w oddziałach Banku.” 

  • § 1 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Sposób uruchomienia kredytu: w transzach 

I transza na: równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (…) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X, 

II transza na: pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (…) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny 

  • § 2 ust. 4.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Wypłata kredytu nastąpi w następujący sposób: 

Równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (…) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X.” 

  • § 2 ust. 4.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (…) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny.” 

  • § 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku bankowego Kredytobiorcy nr (…) poprzez obciążenie tego rachunku przez Bank kwotami należności, w terminach płatności. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku bankowym wystarczająca kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu. W przypadku Kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej spłata należności Banku dokonywana jest w złotych. Przeliczenie raty na złote następuje według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, obowiązującego w Banku w dniu spłaty raty zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych.”

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.