KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

PKO Bank

Masz dość ciągle rosnących rat kredytu frankowego? Twoje zadłużenie wobec banku nie maleje? Masz poczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Na szczęście mamy na to rozwiązanie. Potrzebne będzie przeanalizowanie Twojej umowy kredytu i sprawdzenie, czy zawiera ona tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Występowanie takich klauzul w umowie daje podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi i uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego lub ewentualnie pozwala na „odfrankowienie” kredytu. 

Sprawdź czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone:

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

 • § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.” 

 • § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.” 

 • § 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwota = (…) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy – w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.” 

 • § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.

 • § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt może być wypłacany: 

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.” 

 • § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.” 

 • § 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty należnej PKO BP prowizji od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwotę (…) CHF. Prowizja od udzielonego kredytu zostanie: zapłacona przez kredytobiorcę w dniu podpisania umowy kredytowej, według kursu sprzedaży dewiz z dnia podpisania umowy. 

 • § 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Część Ogólna Umowy („COU”)

 • § 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Kredyt jest wypłacany: 

1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 

2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 • § 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.” 

 • § 16 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] 

„Prowizja od udzielonego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy, będzie przeliczona na walutę polską przy zastosowaniu wynikającego z aktualnej Tabeli kursów kurs sprzedaży dla: 

1). dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków, 

2). pieniędzy – w przypadku waty w formie gotówkowej.” 

 • § 22 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z: 

1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”

Umowa z 2006 r.

 • § 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

 • § 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.” 

 • § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.

 • § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.” 

 • § 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się, kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.” 

 • § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] 

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty pożyczki lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielona jest pożyczka, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Podsumowanie

Powyższe zestawienie klauzul abuzywnych może nie zawierać wszystkich klauzul niedozwolonych, które występowały w umowach kredytu. Jeżeli chcesz upewnić się, czy Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy, a Ty masz szansę wygrać w sporze z bankiem, możesz zlecić analizę umowy kredytowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej umowy kredytowej sporządzoną przez doświadczonych adwokatów, to kliknij poniżej i wypełnij formularz online. Zwrotnie otrzymasz bezpłatnie indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia postępowania w sprawie frankowej. Na tej podstawie będziesz mógł zdecydować czy chcesz rozpocząć proces sądowy z bankiem. 

*Opracowanie na podstawie mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego.