Kolejna wygrana z mBank

Kolejni kredytobiorcy reprezentowani przez Naszą Kancelarię mogą odetchnąć z ulgą. Tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych MULTIPLAN waloryzowany kursem CHF.

Umowa MULTIPLAN nieważna 2022

Sąd Okręgowy w Katowicach SSO Wacława Walencka w sprawie o sygn. akt I C 1169/21 wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, iż umowa o Kredyt Hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a BRE Bank S.A. w Warszawie – jest nieważna;

✅ zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 131.731,87 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 kwietnia 2021r. do zapłaty;

✅ zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Wyrok w sprawie mBank S.A.

Sąd zwrócił uwagę na to, że sposób obliczania kwoty kredytu jest sprzeczny z prawem bankowym. Kwota udzielonego kredytu wymieniona w umowie w złotówkach w wyniku mechanizmu indeksacji do CHF w każdej chwili mogła stać się kwotą inną do realnego zwracania. Takie zabiegi powinny były zostać dokładnie wyjaśnione kredytobiorcy. W tym powinno mu się przedstawić rzetelną symulacją na przestrzeni czasu. Zdaniem Sądu kredytobiorcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wysoką kwotę w złotówkach może przyjść im faktycznie zwracać. Nie zostało zatem spełnione kryterium przejrzystości.

Sąd wskazał także na niedozwolony charakter postanowień zawartych w umowie. Zapisy klauzul przeliczeniowych dotyczące tabel banku dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania kursu waluty. Bank nie sprecyzował kryteriów ustalania kursu w umowie w taki sposób, aby był kurs ten mógł zostać zweryfikowany przez kredytobiorcę. Przy zawieraniu umowy powodowie nie wiedzieli, na jaką ilość franków szwajcarskich zostanie przeliczona kwota kredytu. Nie znali też faktycznej wysokości rat, bo nie wiedzieli, po ile bank „sprzeda” CHF. Nie mogli zatem oszacować kosztu kredytu. Bank natomiast mógł bez udziału powodów ustalać kryteria kursu decydującego o wysokości zadłużenia. Nie jest to istotne, czy różnice były niewielkie.

Sąd odniósł się też do wyroku z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie o sygnaturze XVII AmC 426/09, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone i zakazał wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści tożsamej z treścią klauzul znajdujących się w umowie zawartej przez powodów z pozwanym bankiem.

W oparciu o ten wyrok sąd przyznał, że sporne klauzule są abuzywne, ponieważ dotyczą dowolnego i nie poddającego się weryfikacji kryterium ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych stanowiących narzędzie indeksacji kredytu i rat jego spłaty, wpływając na wysokość własnych korzyści finansowych i generując dla kredytobiorcy dodatkowe i nieprzewidywalne co do wysokości koszty kredytu.

Zdaniem Sądu pozwany bank przyznał sobie prawo do jednostronnego określenia wysokości wypłaconej kwoty oraz regulowania wysokości rat kredytu poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. W umowie nie zostały wskazane zasady określania sposobu ustalania kursu, co jest kluczowe dla sprawy.

Taki sposób traktowania klienta może być uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także naruszający jego interesy w sposób rażący, uzależniając jego sytuację wyłącznie od arbitralnych decyzji banku. Bank decydował bez udziału klienta o wyborze kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to o kształtowaniu wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF.

Samo sprecyzowanie momentu przeliczenia „w dniu spłaty”, podanie godziny itp. nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów powodów jako konsumentów. Kursy sprzedaży waluty obcej określone w tabeli kursów banku zawierają bowiem marżę kupna lub sprzedaży, która to wartość jest zależna od woli pozwanego.

Zdaniem Sądu bez niedozwolonych postanowień umownych dotyczących sposobu indeksacji kredytu umowa nie może dalej funkcjonować z uwagi na brak istotnych elementów. Z tego względu Sąd uznał umowę za nieważną w oparciu o artykuł 58 § 1 k.c. i zasądził całość dochodzonych pozwem kwot wraz odsetkami od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Masz umowę z mBankiem?

Rosnące raty kredytu i wysokość pozostałego do spłaty kredytu wywołują u Ciebie ból głowy? Kliknij poniżej i sprawdź, czy możesz podważyć swoją umowę przed sądem i na zawsze pożegnać się ze swoim kredytem pseudofrankowym.