Prawomocne zabezpieczenie w sprawie Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 4 maja 2022 r. oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu „frankowego”.

Sąd oddala zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia

Sąd przychylił się do naszej argumentacji, w której wskazywaliśmy na nieważność zawartej przez strony umowy kredytu. Umowa m.in. przyznawała bankowi pełną i całkowitą dowolność w kształtowaniu wysokości kursów i spreadu. Z treści umowy ani pozostałych dokumentów nie wynikało, na podstawie jakich kursów ustalany ma być kurs służący do przeliczeń dokonywanych przez bank. W umowie nie wskazano również zakresu, w jakim bank może ten kurs modyfikować. Tego rodzaju sformułowanie przyznaje bankowi nieograniczoną umową dowolność kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców. Zdaniem Sądu Najwyższego[1] taki niejasny i niepoddający się weryfikacji mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy, jest klauzulą niedozwoloną.

Podobnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku[2] z dnia 18 listopada 2021 roku stwierdził jednoznacznie, że postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty po to, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia.

Co ciekawe, przyczyn nieważności umowy jest tu znacznie więcej.

Wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu Deutsche Bank Polska

Wydane przez Sąd postanowienie oznacza, że Kredytobiorcy zostali prawomocnie zwolnieni z obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania i mogą w spokoju oczekiwać na ostateczne rozstrzygnięcie ich sprawy.

Zastanawiasz się, czy Ty również masz szansę na wstrzymanie obowiązku spłacania kredytu?

Masz kredyt „frankowy” i chcesz skierować sprawę do Sądu? Zastanawiasz się, czy Sąd może wstrzymać Twój obowiązek dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania? Kliknij poniżej, a otrzymasz bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej. 

[1] wyrok SN z dnia 04.04.2019 r., sygn. akt III CSK 159/17

[2] wyrok TSUE z dnia 18 listopada 2021 roku wydany w sprawie C-212/20.